29 September 2023

HCL 166 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de negociere în vederea vânzării prin metoda negocierii directe, a bunurilor imobile – terenuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Buhuşi, de sub imobile (proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice) şi aferente imobilelor

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 30950/09.10.2018 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 30951/09.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art. 553 alin1 și 4, art. 555-559, art. 565, art. 876 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr.71/2011;
– HCL nr.70/27.04.2017 de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare;
– Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/ 31.10.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.b, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.121 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, ulterior modificată şi completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constituie comisia de negociere în vederea vânzării prin metoda negocierii directe, a bunurilor imobile – terenuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Buhuşi, de sub imobile (proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice) şi aferente imobilelor, în următoarea componenţă:

PREŞEDINTE: Rezmireș Ghe. Daniel – Viceprimarul oraşului Buhuşi;
SECRETAR : Diana Grigoroiu – Consilier juridic – Comp. Juridic şi Cont.
Administrativ;
MEMBRI : Răzvan C-tin Tăutu – Consilier sup. Serv.Urbanism;
Carmen Gabriela Pahoncea – Director executiv D.B.F.C;
Silvaş Valentin – Consilier sup. Serv.Urbanism.
Art.2. Comisia de negociere prevăzută în art.1, precum şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Buhuşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.69/26.04.2017 se abrogă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi persoanelor nominalizate la art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 166
Din 31.10.2018

print