29 September 2023

HCL 167 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Orașului Buhuși,
domnului profesor CRISOSTOM DANTZ

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Expunerea de motive nr. 31093/10.10.2018 a Primarului orașului Buhuşi;
– Declarația de acceptare a titlului de cetățean de onoare nr.30760/08.10.2018 formulată de dl Dantz Crisostom;
– Raportul comun nr. 31094/10.10.2018 al dnei Oana Mihai – Secretarul Orașului Buhuși și al dlui Rezmireș Gheorghe Daniel – Viceprimarul Orașului Buhuși;
– Adresa nr. P936/18 din 28.08.2018 a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
– Regulamentul privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Oraşului Buhuși aprobat prin HCL nr. 138/2017;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (8), art. 45 alin. (1), art.48, alin.2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă ”TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE” al Orașului Buhuși și Diploma de cetățean de onoare însoțită de o plachetă realizată în acest scop, domnului profesor CRISOSTOM DANTZ.
Art.2. Primarul oraşului Buhuşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Titlul, Diploma și placheta vor fi înmânate de Primarul orașului Buhuși în plenul ședinței Consiliului Local al orașului Buhuși.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 167
Din 31.10.2018

print