20 septembrie 2021

HCL 168 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției
”Construire grup social cu 2 cabine la Grădinița nr. 3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.16405 din 4.10.2018 a Direcției de Sănătate Publică Bacău, prin care se solicită dovada existenței surselor de finanțare pentru activitățile cuprinse în planul de conformare;
– Memoriu tehnico economic nr. 32.109 din 18.10.2018 prin care serviciul Urbanism și Investiții propune realizarea pentru grădinița nr.3 Orbic, execuția în cursul anului 2019 a unui grup sanitar cu două cabine;
– Raportul nr. 32127/19.10.2018 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr.32.128 din 19.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea – cadru a descentializârii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art. 36 alin. (2) lit. b, lit- c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.l3, art.45, art. 115 alin. 1, lit. b, art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă memoriul tehnico – economic ”Construire grup social cu 2 cabine la Grădinița nr. 3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău”, cu indicatorii tehnico economici, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă introducerea în Programul de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019 cu finanțare din buget local și fonduri nerambursabile a obiectivului de investiții ”Construire grup social cu 2 cabine la Grădinița nr. 3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău”.
Art.3. Prezenta hotărâre poată fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi de către Serviciul Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 168
Din 31.10.2018

Print

Fișiere atașate