29 September 2023

HCL 169 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției
“Modernizare strada Bodești, orașul Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 32.125/19.10.2018 al Compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 32.126/19.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.119 din 28.11.2013 prin care s-au aprobat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de S.C. ROUTTE – CONSTRUCT SRL BACĂU nr. 296/2013 și indicatorii tehnico – economici ai investiției Modernizare strada Bodeşti, oraş Buhuşi, judeţul Bacău;
– HCL nr. 160 din 19.10.2017 prin care s-au aprobat Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL BACĂU nr. 14/2017 și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare alimentare cu apă strada Bodeşti, oraş Buhuşi, judeţul Bacău”;
– Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea – cadru a descentializârii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– în baza dispoziţiilor art.9, art.10, art. 36 alin. (2) lit. b, lit- c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct. l3, art.45, art. 115 alin. 1, lit. b, art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiției ”Modernizare strada Bodești, orașul Buhuși, județul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi de către Serviciul Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 169
Din 31.10.2018

print