29 September 2023

HCL 171 / 31.10.2018

Hotărâre 

privind aprobarea Contractului nr.17445/19.10.2018 încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și Consiliul Local Buhuși pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;

Având în vedere:
– Adresa nr.17445/19.10.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău, înregistrată la instituția noastră sub nr.32173/19.10.2018;
– Raportul comun nr.32502/23.10.2018 al d-nei Pahoncea Gabriela Carmen – director executiv și al d-nei Mihai Oana – secretarul orașului Buhuși;
– Expunerea de motive nr.32503/23.10.2018 a Primarului orașului Buhuși;
– Ordinul nr. 1079/ 2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, cu modificările și completările ulterioare;
– Adresa Ministerului Sănătății nr.11885/16.10.2018 către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău;
– Prevederile HCL nr.64/17.04.2018 – privind susținerea din bugetul local al Orașului Buhuși, a cofinanțării cu 10% din valoarea estimată de 5.661.226,89 lei necesară Spitalului Orășenesc Buhuși pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală ce urmează a fi achiziționate prin proiectul de investiții al Ministerului Sănătății pentru anul 2018 “ Dotarea cu aparatură și echipamente medicale/ mașini / mijloace de transport/alte categorii de echipamente și dotări independente”;
– Ordinul Ministerului Sănătății nr.1312/2018;
– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a centralizării;
– Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În baza prevederilor art.9, art.10, art.14,art. 36 alin.2, lit.d, alin.6 lit.a, pct.3 alin. 9, art.45 alin. 1 și 2, art.48 și art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Contractul nr. 17445/19.10.2018 încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și Consiliul Local Buhuși pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Buhuși, precum și persoanele din cadrul serviciilor de specialitate să semneze contractul nr. 17445/19.10.2018.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print

Fișiere atașate