23 iunie 2024

HCl 172 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Primarului orașului Buhuși – dl Vasile Zaharia – prin compartimentul de specialitate din cadrul instituției, să reprezinte Consiliul Local Buhuși în Dosarul nr.1391/110/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bacău

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr.32676/24.10.2018 al d-nei Botezatu Daniela – consilier juridic;
– Expunerea de motive nr.32677/24.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Noului Cod de Procedură Civilă,
– Legea nr.554/2003 privind contenciosul administrativ – modificată și completată;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.21 coroborate cu prevederile art.23 din Legea nr.215/2001 – privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr.33532/ 31.10.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.21, art.23, art.36, alin.2, lit. d alin.6,pct.14, alin.9,art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.121 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată, ulterior modificată şi completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește Primarul orașului Buhuși – dl. Vasile Zaharia – prin compartimentul de specialitate din cadrul instituției – să reprezinte interesele Consiliului Local al oraşului Buhuşi, în Dosarul nr.1391/110/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună concluzii orale sau scrise în prezenta cauză, ce are ca obiect ”obligația de a face”.
Art.2. Consiliul Local Buhuși își însușește toate cererile și actele de procedură ce au fost efectuate până în prezent de către Primarul orașului Buhuși în Dosarul nr.1391/110/2018.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul oraşului Buhuşi și va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 172
Din 31.10.2018

print