29 September 2023

HCL 173 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al
Orașului Buhuși, domnului colonel EUGEN ALCAZ

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Cererea Asociației Culturale ”Renașterea” Buhuși înregistrată la instituția noastră sub nr. 32663/24.10.2018 prin care se propune acordarea titlului de Cetățean de Onoare – dlui colonel Eugen Alcaz;
– Expunerea de motive nr. 32649/24.10.2018 a Primarului orașului Buhuşi;
– Raportul comun nr. 32678/24.10.2018 al dnei Oana Mihai – Secretarul Orașului Buhuși și al dlui Rezmireș Gheorghe Daniel – Viceprimarul Orașului Buhuși;
– Regulamentul privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Oraşului Buhuși aprobat prin HCL nr. 138/2017;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (8), art. 45 alin. (1), art.48, alin.2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă post-mortem, ”TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE” al Orașului Buhuși și Diploma de cetățean de onoare însoțită de o plachetă realizată în acest scop, domnului colonel EUGEN ALCAZ
Art.2. Primarul oraşului Buhuşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 173
Din 31.10.2018

print