29 September 2023

HCL 174 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Buhuși în Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local – fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018, aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială

Consiliul Local al orașului Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară;
Având in vedere:

– Raportul comun nr.32332/22.10.2018 al Compartimentului Resurse Umane și al șefului Complexului de Servicii Comunitare;
– Expunerea de motive nr. 32368/22.10.2018 a Primarului orașului Buhuși;
– Hotărârea Consiliului Local al orașului Buhuși nr. 158/27.09.2018 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
– Avizul nr. 41727 conexat cu nr.37385, nr.36999 și nr. 33708/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la instituția noastră cu nr. 27100/03.09.2018.

– prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
– Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

– prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
– prevederile Legii nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici – republicata,
– HCL nr.84/18.10.2006 privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială;
– Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
– Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
– HGR nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, modificată și completată;
– Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) raportat la alin. (3) lit.b), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Buhuși în Direcție de Asistență Socială, ca instituție publică de interes local – fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al orașului Buhuși, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 417/2018.
Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Direcției de Asistență Socială conform anexelor nr. 1 și nr. 2- părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Statele de funcții și organigrama aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuși au fost reactualizate, conform modificărilor aduse prin prezenta, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Buhuși nr. 158/27.09.2018 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi, în baza avizului nr. 41727 conexat cu nr.37385, nr.36999 și nr. 33708/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la instituția noastră cu nr. 27100/03.09.2018.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului orașului Buhuși, Direcției de Asistență Socială, Direcției Buget Finanțe Contabilitate şi va fi adusă la cunoștinţa publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 174
Din 31.10.2018

print

Fișiere atașate