12 iunie 2024

HCL 175 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind actualizarea calculului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Buhuși, confom prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Procesul – Verbal nr. 31907/17.10.2018 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Cererea de renunțare la locuința ANL situată în Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit, nr. 9, sc. C, ap. 8, depusă de d-na Hulea (fostă Baciu) Cornelia Vasilica, înregistrată sub nr. 30835/09.10.2018;
– Raportul nr.32648/23.10.2018 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.32649/23.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– HCL nr.59/29.07.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– HCL nr. 64/21.06.2013 privind aprobarea Listei nominale a solicitanţilor în ordine alfabetică care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.84/29.08.2013 privind aprobarea protocolului de predare-primire – Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – amplasament: Str. Ion Vodă cel Cumplit, nr.9 cu 48 u.l., S+P+3E+M,Oraşul Buhuşi, jud. Bacău;
– HCL nr.87/05.09.2013 privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum şi abrogarea art. 1,3,4 şi 5 din HCL nr. 59/29.07.2010;
– H.C.L. nr.98/ 15.10.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.99/ 15.10.2013 privind aprobarea listei actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanţi în vederea soluţionării cererilor pentru obţinerea unei locuinţe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională de Locuinţe;
– H.C.L. nr.100/15.10.2013 privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la olocuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi;
– H.C.L. nr.106/31.10.2013 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă (ANL);
– H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.131/16.12.2013 pentru modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,privind aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.43/27.03.2014 ,,privind modificarea anexelor la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi” și H.C.L. nr.107/31.10.2013 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– H.C.L. nr.115/2014 ,,privind modificarea anexei la HCL nr.100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanţilor, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuinţă pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi”, a H.C.L. nr.107/31.10.2013, H.C.L. nr. 131/2013, H.C.L. nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanţii, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criterii de acces la o locuinţă pentru tineri, construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi’’;
– HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.106/10.12.2015 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HCL nr. 87/29.10.2015 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la HCL nr. 115/2014,, privind modificarea anexei HCL 100/15.10.2013 – ,,aprobarea Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, a HCL nr.107/31.10.2013, HCL nr.131/2013, HCL nr.43/2014, precum și aprobarea noii liste nominale de rezervă cu solicitanții ,în ordinea punctajului care îndeplinesc criterii de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– H.C.L. nr.82/28.07.2016 pentru introducerea punctului 7 la anexa din HCL nr.98/2013 ,,privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi”;
– H.C.L. nr.78/28.07.2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilireaariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare;
– H.C.L. nr.142/31.10.2016 privind aprobarea listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși, precum și abrogarea HCL nr.43/30.04.2015;
– H.C.L. nr.20/23.02.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2016;
-H.C.L. nr. 73/27.04.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017;
– H.C.L. nr. 74/27.04.2017privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Buhuşi;
-H.C.L. nr. 96/30.06.2017 pentru modificarea art. 1 (anexa) la H.C.L. nr. 78/2016 ,,privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă ANL, stabilirea ariei construite desfăşurate pe apartament, a duratei de recuperare a investiției și stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei pentru contractele de închiriere aflate în curs de executare’’;
-H.C.L. nr. 174/29.11.2017 privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, precum și a ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construitre prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”, în conformitate cu hotărârile de consiliu local adoptate în perioada anilor 2013 – 2017;
– H.C.L. nr. 74/26.04.2018 privind actualizarea ”Listei nominale de rezervă cu solicitanții, în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri, construite prin ANL și destinate închirierii în orașul Buhuși”;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ”Lista cu acte justificative pe care locatarii de locuinţe ANL trebuie să le prezinte în vederea prelungirii contractelor de închiriere din orașul Buhuși, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă majorarea chiriei cu 0,5% la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit la bugetul local și care se aplică chiriașilor cu vârsta de peste 35 de ani.
Art.3. Se aprobă modelul de Fişă de calcul pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţelor din Buhuși (chiriași cu vârsta de până la 35 de ani), conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modelul de Fişă de calcul pentru actualizarea chiriei lunare a locuinţelor din Buhuși (actualizată cu indice inflație – INS) – (chiriași cu vârsta de până la 35 de ani), conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modelul de Fişă de calcul pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţelor din Buhuși (chiriași cu vârsta de peste 35 de ani), conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă modelul de Fişă de calcul pentru actualizarea chiriei lunare a locuinţelor din Buhuși (actualizată cu indice inflație – INS) – (chiriași cu vârsta de peste 35 de ani), conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Primarul oraşului Buhuşi precum și Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.71/2016, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.8. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi site-ul primăriei şi prin mijloace mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 175
Din 31.10.2018

print

Fișiere atașate