20 iunie 2024

HCL 177 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
• Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/25.10.2018 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei’’ Buhuşi;
• Nota de fundamentare nr. 782/25.10.2018 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei”, înregistrată la instituția noastră cu nr. 32835/25.10.2018;
• Adresa nr. 784/25.10.2018 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei”, înregistrată la instituția noastră cu nr. 32836/25.10.2018;
• Expunerea de motive nr. 32929/25.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
• HCL nr. 33/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2019-2021;
• HCL nr. 34/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri proprii din activităţi autofinanţate al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi pe anul 2018 şi stimat pe anii 2019-2021;
• Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulteriore;
• Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
• Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
• Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
• Ordinul nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
• H.C.L. nr. 2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
• Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
• Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2, lit. a, b, d, alin.4, lit. a, b, d, e, alin. 6, lit. a, c, alin.7, alin.9, art. 45, alin.48 alin.2 şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2018, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Scoala Gimnazială ,,Mihail Andrei” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 177
Din 31.10.2018

print

Fișiere atașate