21 mai 2024

HCL 181 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere :
– Adresa nr. 1825/ 24.10.2018, intocmita de Scoala,, Mihai Eminescu,, Buhusi;
– Adresa nr. 773/23.10.2018, intocmita de Scoala ,,Mihail Andrei,, Buhusi;
– Adresa nr. 510/./24.10.2018, intocmita de Scoala Gimnaziala,, Stefan cel Mare,, Buhusi;
– Adresa nr. 5121/24.10.2018, intocmita de Liceul Teoretic ,, Ion Borcea,, Buhusi;
– Referatul nr. 33010/25.10.2018, intocmit de domnul viceprimar Daniel Razmires;
– Raportul nr. 32982/25.10.2018 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului
Buhuşi;
– Expunerea de motive nr. 32983/25.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018, raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018, favorabile;
– Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. a, b, d, alin. 3, lit. b, alin. 4, lit. a, b, d, e, alin. 6 lit. a, lit. c, alin.7, alin. 9, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115, ali. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2018, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 181
Din 31.10.2018

print