23 iunie 2024

HCL 182 / 31.10.2018

HOTĂRÂRE
pentru respingerea Proiectului de hotărâre „privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ pe terenul proprietate privată situat în str. Trotuș, nr. cadastral 64099, BENEFICIAR: SC COVIRED SRL Buhuși”

Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr.123/09.10.2018 a SC Covired SRL Buhuși înregistrată la instituția noastră sub nr. 30941/09.10.2018;
– Avizul de oportunitate nr.30132/02.10.2018 emis de Arhitect Sef – dl. Sorin Alexandru Colac;
– Raportul de specialitate nr. 33000/25.10.2018 al Serviciului Urbanism – Arhitect Șef;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr.33007/25.10.2018;
– Certificatul de urbanism nr.065/28.08.2018 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Anunțul nr.30324/03.10.2018 al Arhitectului șef privind metodologia de informare și consultare a publicului pentru P.U.Z. ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, nr.cadastral 64099;
– Proiectul nr.1/2018 al SC Style Proiect SRL Bacău – faza avizare P.U.Z. pentru construire ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, nr.cadastral 64099, cu toată documentația aferentă;
-Sesizarea nr.31922/18.10.2018 a unor cetățeni ai orașului Buhuși prin care se aduce la cunoștiința UAT Buhuși faptul că nu sunt de acord cu inițiativa acestui P.U.Z.
– Sesizarea nr.33306/29.10.2018 prin care se aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că, se află în derulare două litigii (civil și penal) care au legătură cu terenul pe care se solicită avizarea unui P.U.Z.
– Punctul de vedere al proiectantului nr.303/19.10.2018 înregistrat la instituția noastră sub nr.32421/22.10.2018 cu privire la aspectele tehnice de proiectare contestate în petiția nr.31922/18.10.2018 referitoare la Proiectul ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, beneficiar SC Covired SRL Buhuși;
– Procesul verbal nr.32709/24.10.2018 încheiat cu ocazia ședinței publice din data de 22.10.2018, ora 11.00;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63/19.07.2018 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau rvizuirea planurilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, orașul Buhuși, județul Bacău;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr.68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’
– Prevederile Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat și completat;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicată și modificată prin Legea nr.71/2011;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
– prevederile Legii nr.195/2006, Leegea cadru a descentralizarii, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art.52 alin.1 și 2 din OG nr.35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată și completată prin Legea nr.673/2002;
– Raportul comisiei agricole nr. 33394/30.10.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 33395/30.10.2018, și raportul comisiei economice nr. 33531/31.10.2018 care avizează favorabil Proiectul de Hotărâre inițiat, precum și raportul comisiei juridice nr. 33532/31.10.2018 prin care nu se avizează Proiectul de Hotărâre inițiat;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.a,pct.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, alin.6, art. 48 alin. 2, art.61 alin.2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Proiectul de hotărâre „privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ pe terenul proprietate privată situat în str. Trotuș, nr. cadastral 64099, BENEFICIAR: SC COVIRED SRL Buhuși” conform proiectului nr. 1/2018, întocmit de către SC STYLE PROIECT SRL Bacău.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, SC Covired SRL Buhuși şi va fi dusă la îndeplinire de către Arhitectul Șef – Serviciul Urbanism din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE CREȚULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 182
Din 31.10.2018

print