30 September 2023

HCl 186 / 14.11.2018

HOTĂRÂRE
privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ pe terenul proprietatea privată situat în str. Trotuș, nr. cadastral 64099, BENEFICIAR: SC COVIRED SRL Buhuși

Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, întrunit în ședința extraordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr. 142/05.11.2018 a SC Covired SRL înregistrată la instituția noastră sub nr. 34050/05.11.2018;
– Art. 54 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
– Avizul de oportunitate nr. 30132/02.10.2018 emis de Arhitect Sef – dl. Sorin Alexandru Colac;
– Raportul de specialitate nr. 33000/25.10.2018 al Serviciului Urbanism – Arhitect Șef;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 34742/12.11.2018;
– Certificatul de urbanism nr. 065/28.08.2018 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Anunțul nr. 30324/03.10.2018 al Arhitectului șef privind metodologia de informare și consultare a publicului pentru P.U.Z. ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, nr. cadastral 64099;
– Proiectul nr.1/2018 al SC Style Proiect SRL Bacău – faza avizare P.U.Z. pentru construire ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, nr.cadastral 64099, cu toată documentația aferentă;
– Sesizarea nr. 31922/18.10.2018 a unor cetățeni ai orașului Buhuși prin care se aduce la cunoștința UAT Buhuși faptul că nu sunt de acord cu inițiativa acestui P.U.Z.
– Punctul de vedere al proiectantului nr. 303/19.10.2018 înregistrat la instituția noastră sub nr. 32421/22.10.2018 cu privire la aspectele tehnice de proiectare contestate în petiția nr. 31922/18.10.2018 referitoare la Proiectul ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, beneficiar SC Covired SRL Buhuși;
– Procesul verbal nr. 32709/24.10.2018 încheiat cu ocazia ședinței publice din data de 22.10.2018, ora 11.00;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63/19.07.2018 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau rvizuirea planurilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, orașul Buhuși, județul Bacău;
– HCL 182/31.10.2018 pentru respingerea Proiectului de hotărâre „privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ pe terenul proprietate privată situat în str. Trotuș, nr. cadastral 64099, BENEFICIAR: SC COVIRED SRL Buhuși”
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– HCL nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr.68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’
– Prevederile Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat și completat;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicată și modificată prin Legea nr.71/2011;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
– prevederile Legii nr.195/2006, Leegea cadru a descentralizarii, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei de urbanism nr. 35097/14.11.2018 care avizează favorabil Proiectul de Hotărâre inițiat, precum și raportul comisiei juridice nr. 35099/14.11.2018 prin care nu se avizează Proiectul de Hotărâre inițiat;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.a,pct.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, alin.6, art. 48 alin. 2, art.61 alin.2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei, HCL nr. 182/31.10.2018 se abrogă.
Art.2. Se avizează Planul Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ str. Trotuș, nr. cadastral 64099, obiectiv ce se va realiza pe proprietate privată, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, proiect 1/2018, faza PUZ, proiectant SC STYLE PROIECT SRL Bacău, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate, beneficiarului şi va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Oraşului Buhuşi și de către arhitectul șef al UAT Orașul Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 186
Din 14.11.2018

print