20 aprilie 2024

HCL 187 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe
trimestrul III – anul 2018 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/05.11.2018 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 11484/05.11.2018 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 35749/19.11.2018;
– Adresa nr. 11933/19.11.2018 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 35752/19.11.2018;
– Expunerea de motive nr. 35962/20.11.2018 a Primarului orașului Buhuși;
– H.C.L. nr. 26/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2019-2021;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art. 57, alin. 2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a, b, d, alin. 4, lit. a, b, d, e, alin. 6 lit. a, alin. 9, art. 45, art. 48 alin. 2 şi art.115, ali.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – anul 2018 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 187
Din 29.11.2018

print