20 aprilie 2024

HCL 188 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartiției imobilului ANL din orașului Buhuși – strada Ion Vodă cel Cumplit, numărul 9, scara C, etaj Parter, pentru doamna Poenariu Ana-Adina, confom prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– Procesul – Verbal nr. 35603/16.11.2018 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr. 35963/20.11.2018 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.35964/20.11.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
– H.C.L. nr. 175/31.10.2018 privind actualizarea calculului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Buhuși, confom prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată,
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea locuinței ANL situată în orașul Buhuși, strada Ion Vodă cel Cumplit, numărul 9, scara C, etaj Parter, apartament 3, pentru doamna Poenariu Ana-Adina, confom prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată.
Locuința este compusă din 1 (una) cameră în suprafaţă de 21,89 mp (living 21,89 mp) dependinţe în suprafaţă de 21,53 mp (bucătărie 8,47 mp, hol 6,11 mp, cămară 2,05 mp, baie 4,86 mp), terasă (balcon 10,47 mp), boxa subsol nr. 3 – 7,28 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.71/2016, Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 188
Din 29.11.2018

print