21 februarie 2024

HCL 192 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe
trimestrul III – anul 2018 al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 36000/21.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate și al Primarului oraşului Buhuşi;
– Expunerea de motive nr. 36001/21.11.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 25/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2018 si estimat pe anii 2019-2021;
– ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 1, alin. 2, lit. a, art. 57, alin. 2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– Prevederile art. 27, art.36, alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b, alin. 4, lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art.45, art.48 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – anul 2018 al Orașului Buhuși, conform anexelor nr. 1-3- părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr. 273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI
Hotărârea nr. 192
Din 29.11.2018

print