29 September 2023

HCl 193 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe
trimestrul III – anul 2018 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi,
din buget local și activități autofinanțate

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/21.11.2018 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 220/22.11.2018 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36242/22.11.2018;
 Adresa nr. 221/22.11.2018 înaintată de Clubul Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 36243/22.11.2018;
 Expunerea de motive nr. 36265/22.11.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HCL nr. 24/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții autofinanțate pe anul 2018 şi estimat pe anii 2019-2021 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși’’;
 HCL nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
 Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 1, alin. 2, lit. a, art. 57, alin. 2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,modificată și completată;
 Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și completată;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
 Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a,b,d, alin. 4, lit.a,b,d,e, alin. 6 lit.a, alin. 9, art. 45, art. 48 alin. 2 şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul III – anul 2018 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv ,,Handbal Club’’ Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 193
Din 29.11.2018

print