21 iunie 2024

HCL 196 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General
al orașului Buhuși și a Regulamentului Local de Urbanism existente

Consiliul Local al orasului Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în sedință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 32543/23.10.2018 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr.32544/23.10.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art. III din O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea si completarea Legea nr. 350/2001 privind termenul prevăzut la art. II din O.U.G. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr.68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi și a Regulamentului Local de Urbanism existente’’
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei agricole nr. 37026/29.11.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 37027/29.11.2018, raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, alin.5 lit.c, art.45,art.48 alin.2, art.115, alin.1 lit.b, art.125 si art.126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată – cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orașului Buhuși și al Regulamentului Local de Urbanism existent, proiect nr.15/2000 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Buhusi nr.75/25.07.2002, până la data de 30 decembrie 2023.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local şi va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 196
Din 29.11.2018

print