18 mai 2024

HCl 197 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea
programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr.7822/20.11.2018 întocmită de conducerea Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhusi, înregistrată la instituția noastră sub nr.35926/20.11.2018;
– Adresa nr. 6804/19.11.2018 înaintată de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, înregistrată la Primaria orașului Buhusi cu nr. 36634/26.11.2018;
– Referatul nr. 34427/08.11.2018 intocmit de dl Maxim Mircea, privind necesitatea achiziției unei centrale de detectare a incendiului ;
– Referatul nr. 36330/23.11.2018 intocmit de dl Maxim Mircea, privind modificarea listei de investiții;
– Raportul nr. 36189/22.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Expunerea de motive nr. 36190/22.11.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și completată;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– Prevederile art. 27,art.36,alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b,alin. 4,lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2018, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare din bugetul local și fonduri nerambursabile, conform anexei nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 197
Din 29.11.2018

print