12 iunie 2024

HCL 198 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL

Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere:
– Cererea nr.36250/22.11.2018 a dlui Ilisei Răzvan Gabriel;
– Avizul de oportunitate nr. 33767/01.11.2018 emis de Arhitect Sef – dl. Sorin Alexandru Colac;
– Raportul de specialitate nr. 36366/23.11.2018 al Serviciului Urbanism – Arhitect Șef;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 36371/23.11.2018;
– Certificatul de urbanism nr.068/03.09.2018 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Contractul de concesionare nr.23817/26.07.2018 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ilisei Oana Daniela și Ilisei Răzvan Gabriel în conformitate cu prevederile HCL Buhuși nr. 113/ 28.06.2018;
– Anunțul nr.34001/05.11.2018 privind metodologia de informare și consultare a publicului pentru P.U.Z. ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL
– Procesul verbal nr.36203/22.11.2018 încheiat cu ocazia ședinței publice din data de 22.11.2018, ora 11.00;
– -Raportul Informării și Consultării Publicului nr. 36256/22.11.2018 al Arhitectului șef privind P.U.Z. ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL;
– Proiectul nr.39/2018 al SC DAILY PROJECT STUDIO SRL – faza avizare P.U.Z. pentru construire ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL, cu toată documentația aferentă;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63/19.07.2018 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau rvizuirea planurilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, orașul Buhuși, județul Bacău;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– H.C.L. nr. 31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr. 68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’
– Prevederile Legii nr.350/2001 – privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat și completat;
– prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea lucrărilor de construcții;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicată și modificată prin Legea nr.71/2011;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
– prevederile Legii nr.195/2006, Leegea cadru a descentralizarii, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 37026/29.11.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 37027/29.11.2018, raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.a,pct.11, alin. 9, art. 45, alin.2, lit.e, alin.6, art. 48 alin. 2, art.61 alin.2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aprobă avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL„ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL, Proiect 39/2018 faza PUZ, proiectant SC DAILY PROJECT STUDIO SRL, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Institutiei Prefectului – judeţul Bacău in vederea exercitarii controlului de legalitate, beneficiarului şi va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Oraşului Buhuşi și de către arhitectul șef al UAT Orașul Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 198
Din 29.11.2018

print