12 iunie 2024

HCl 199 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Orașul
Buhuși a clădirilor existente (C1, C2) în suprafață de 45 mp situate pe terenul în suprafață de 2255 mp din strada Orbic nr.308 (număr vechi 474), precum și aprobarea demolării/desființării – în condițiile legii – a acestor clădiri, în vederea realizării proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.36016/21.11.2018 a compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 36017/21.11.2018;
– Documentația tehnică pentru autorizarea demolării (DTAD) clădiri existente (C1, C2) în vederea construire grădiniță cu două săli de grupă în orașul Buhuși proiect nr.145/10.2017 întocmită de BIA SCÂNTEIE D. DAN BOGDAN;
– HCL nr.31/23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiției „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”,
– HCL nr.136/22.09.2017 privind aprobarea cumpărării imobilului situat în intravilanul orașului Buhuși, strada Orbic nr.474( nr. nou 308) compus din teren și construcțiile amplasate pe aceasta aflat în proprietatea domnilor Sandu Maria și Vasile pentru realizarea proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”,
– HCL nr.149/12.10.2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al orașului Buhuși a imobilului situat în intravilanul Orașului Buhuși, strada Orbic nr.474 (număr nou 308) compus din teren în suprafață de 2255 mp și două construcții în suprafață totală de 45,00 mp,
– HCL nr.117/28.06.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Buhuși, județul Bacău,
– prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.864 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordinului nr.839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 37026/29.11.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 37027/29.11.2018, raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile;
– în temeiul art. 36, alin. 2, lit. b,c, alin.5, lit. „b”, alin.9, art. 45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.121 și art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă trecerea clădirilor C1 și C2, în suprafață de 45 mp aflate la poziția nr.165 din Inventariul bunurilor aparținând domeniului public aprobat prin HCL nr.117/28.06.2018, din domeniul public al orașului Buhuși în domeniul privat al orașului Buhuși în vederea demolării/ desființării în condițiile legii a acestora pentru implementarea proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”, proiect executat în baza contractului de lucrări nr. 16752/ 14.05.2018.
Art.2. Se aprobă actualizarea poziției nr.165 din Inventariul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă demolarea/ desființarea în condițiile legii a clădirilor existente (C1, C2) cu o suprafață de 45 mp, înregistrate ca mijloc fix cu număr de inventar 316191 și cu valoare de 2.073,96 lei, aflate într-o stare de degradare avansată situate pe terenul în suprafață de 2255 mp din strada Orbic nr.308 (număr vechi 474) în vederea realizării proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău” proiect executat în baza contractului de lucrări nr. 16752/14.05.2018.
Art.4. Prezenta hotărare poate fi atacată în condițiile legii la instanța de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se afla bunurile.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 199
Din 29.11.2018

 

                                                                       Anexa la HCL NR. 199/29.11.2018

 

 

 

 

Secțiunea I

Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosință Valoarea de inventar RON Situația juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
165 Teren intravilan str. Orbic nr.308 ( nr vechi 474) Suprafață de 2.255 mp din care:

– 378 metri pătrați reren curți construcții;

-1.393 metri  pătrați teren arabil,

– 484 metri pătrați teren neproductiv .

Vecinătăți :

Nord – proprietate privată

Sud- proprietate privată

Est-pârâu Orbic

Vest- pârâu Orbic.

Număr cadastral  60250

2017 39.400 Domeniul public al orașului Buhuși, Hotărârea Consiliului Local 132/2017, carte funciară 60250

 

 

 

 

        PRIMAR,                                  Sef BPFI,                        SERV. URBANISM,

 Vasile Zaharia                       Maria Oana Timofte           Răzvan C-tinTăutu

print