21 iunie 2024

HCl 200 / 29.11.2018

HOTĂRÂRE
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării prețului /tarifului la apă potabilă si canalizare si respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinara;
Având în vedere:
 Avizul A.N.R.S.C. nr. 612773/01.11.2018 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
 Decizia A.N.R.S.C. nr. 209/05.11.2018,
 Referatul nr.36.402 din 23.11.2018 privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respective aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile;
 Adresa ADIB nr. 873 din 22.11.2018, înregistrata la Primaria orasului Buhusi sub nr.36.289 din 22.11.2018 ;
 Expunerea de motive nr. 36.403 din 23.11.2018 a Primarului orasului Buhusi privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respective aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile;
 prevederile Legii nr.195/2006, Legea cadru a descentralizarii, cu modificările si completările ulterioare;
 Raportul comisiei agricole nr. 37026/29.11.2018, raportul comisiei de urbanism nr. 37027/29.11.2018, raportul comisiei economice nr. 37028/29.11.2018, raportul comisiei juridice nr. 37029/29.11.2018, favorabile Proiectului de Hotărâre ”privind aprobarea modificării prețului /tarifului la apă potabilă si canalizare si respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile”;
– În baza dispoziţiilor art.36 alin.2, lit. b, d, alin.4, lit.e, alin.5, lit.c, alin. 6, lit.a,pct.11, alin. 9, art. 45, alin.2, art. 48 alin. 2, art.61 alin.2 si art.115, alin. 1, lit.b a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale – republicată, modificată si completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Proiectul de hotărâre ”privind aprobarea modificării prețului /tarifului la apă potabilă si canalizare si respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile”.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, Primarului orașului Buhuși, Institutiei Prefectului – Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI
Hotărârea nr. 200
Din 29.11.2018

print