12 iunie 2024

HCL 205 / 14.12.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orașului Buhuși pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere :
– Adresa nr. 881 / 10.12.2018, inaintata de conducerea Scolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei,, privind solicitarea de fonduri pentru efectuarea unor lucrari solicitate de Directia de Sanatate Publica Bacau ;
– Adresa nr.873/05.12.2018, inaintata de conducerea Scolii Gimnaziale ,, Mihail Andrei,, privind solicitarea de fonduri aferente lunilor august-noiembrie, pentru decontarea navetei cadrelor didactice ;
– Adresa nr 615/06.12.2018, inaintata de conducerea Scolii Gimnaziale ,, Stefan cel Marei,, privind solicitarea de fonduri aferente lunilor septembrie-noiembrie, pentru decontarea navetei cadrelor didactice si rectirifcarea bugetara pe trim IV 2018 ;
– Adresa nr.2037/04.12.2018, inaintata de conducerea Scolii Gimnaziale ,, Mihai Eminescu ,,privind rectificarea bugetara pe trim. IV 2018 ;
– Adresa nr.2038/04.12.2018, inaintata de conducerea Scolii Gimnaziale ,, Mihai Eminescu,, privind solicitarea de fonduri aferente lunilor septembrie-noiembrie, pentru decontarea navetei cadrelor didactice ;
– Adresa nr.7821/ 20.11.2018, inaintata de conducerea Liceului Teoretic ,, Ion Borcea,, privind solicitarea de fonduri aferente lunilor octombrie-noiembrie, pentru decontarea navetei cadrelor didactice ;
– Adresa nr. 8364/10.12.2018 , inaintata de conducerea Liceului Teoretic ,, Ion Borcea,, privind solicitarea de rectificare bugetara pe trim.IV 2018;
– Retragerea sumei de 5 mii lei , din credite bugetare separtizate de catre ANFP, pentru CES;
– Art. 18 privind acordarea indemnizatiei de hrana, incepand cu luna decembrie 2018, din Legea salarizarii 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Raportul nr. 38186 /10.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului
Buhuşi ;
– Expunerea de motive nr. 38187 /10.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
– Prevederile Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
– Legea nr.195/2006 – Legeacadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.38751/14.12.2018 și raportul comisiei juridice nr.38752/14.12.2018 – favorabile;
– Prevederile art. 27,art.36,alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b,alin. 4,lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2018, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 205
Din 14.12.2018

print