5 martie 2024

HCL 206 / 14.12.2018

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii
ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2018

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
• Hotărârea nr. 20/11.12.2018 a Consiliului de Administrație a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
• Nota de fundamentare nr. 12771/11.12.2018 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38399/11.12.2018;
• Nota de fundamentare nr. 12770/11.12.2018 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38402/11.12.2018;
• Adresa nr. 12772/11.12.2018 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38400/11.12.2018;
• Expunerea de motive nr. 38443/12.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
• Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
• Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
• Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
• O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
• Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
• O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
• Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, precum si stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finanţele publice – modificată şi completată;
• Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
• Ordinul nr. 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public – modificat şi completat;
• O.U.G. nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare – modificată şi completată;
• Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
• O.U.G. nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare;
• Legea nr. 195/2006 – Legea –cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare ;
• Raportul comisiei economice nr.38751/14.12.2018 și raportul comisiei juridice nr.38752/14.12.2018 – favorabile;
• Prevederile art.10, art. 27, art. 36 alin. 2, lit. b, e alin. 4, lit. a, d, e, alin.7 lit. a, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Orăşenesc Buhuşi, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2018, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orăşenesc Buhuşi, de către Consiliul de administraţie al Spitalului, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 206
Din 14.12.2018

print