29 September 2023

HCL 207 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr.35280/15.11.2018 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului orașului Buhuși nr. 35282 / 15.11.2018;
– Prevederile art. 123 alin. (l) şi (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată;
– prevederile art.13 alin.1, art.16 din Legea nr.50/1991 – republicată și modificată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– prevederile art.553 alin1 și 4, art.555-559, art.565, art.876 din Noul Cod Civil;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 39328/20.12.2018, raportul comisiei de urbanism nr.39329/20.12.2018, raportul comisiei economice nr.39330/20.12.2018, raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– În temeiul art. 36, alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art.48, alin.2 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, Primarului orașului Buhuși, Arhitectului Șef, Compartimentului Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri, Compartimentului Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 207
Din 20.12.2018

Total consilieri în funcție – 19
Consilieri Prezenți: – 19
Voturi „pentru: – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print