29 September 2023

HCL 208 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr. 33301/29.10.2018al Serviciului Impozite şi Taxe;
– adresele compartimentelor din cadrul instituției prin care ne înaintează propunerile de taxe pentru anul 2018;
– expunerea de motive nr. 33302/29.10.2018a Primarului oraşului Buhuşi;
– anunțul nr. 33303/29.10.2018 privind inițierea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, a proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018;
– procesul verbal nr. 37597/04.12.2018 încheiat la sfârșitul procedurii de consultare publică;
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și modificată;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal– modificată şi completată;
– H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
-H.C.L nr. 117/20.2012 prin care s-a aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul,, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău,,- Anexa nr.3;
– Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe;
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, modificată și completată;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală– modificată şi completată;
– O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, modificată și completată;
– Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
– Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Raportul comisiei agricole nr. 39328/20.12.2018, raportul comisiei de urbanism nr.39329/20.12.2018, raportul comisiei economice nr.39330/20.12.2018, raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– în baza prevederilor art.27, art.36,alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă impozitele, taxele locale şi a amenzile prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal– modificată şi completată, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr.138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, O.G. nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare, Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1-17 – părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se menţine bonificaţiei de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul anul fiscal de către persoanele fizice până la data de 31 martie a anului 2019 si acordarea bonificaţiei de 10% si pentru persoanele juridice care achită anticipat numai impozitul pe clădiri si impozitul pe teren până la 31 martie a anului 2019.
Art.3.Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.4. Se reduce cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride. Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Art.5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2019.
Art.6.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefctului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 208
Din 20.12.2018

Total consilieri în funcție – 19
Consilieri Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate