29 September 2023

HCL 209 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– raportul nr. 33304/29.10.2018 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– expunerea de motive nr.33305/29.10.2018a Primarului oraşului Buhuşi;
– anunțul nr. 33322/29.10.2018 privind inițierea procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, a proiectului de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău;
– procesul verbal nr. 37597/04.12.2018 încheiat la sfârșitul procedurii de consultare publică;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și modificată;
– prevederile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile cap.I, Titlul IX, pct. 9(1) din H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală– modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Raportul comisiei agricole nr. 39328/20.12.2018, raportul comisiei de urbanism nr.39329/20.12.2018, raportul comisiei economice nr.39330/ 20.12.2018, raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– în baza prevederilor art.27, art.36,alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă zonarea fiscală şi stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău, conform Anexei privind zonarea și lista străzilor aferente, în cadrul intravianului orașului Buhuși – localitate de rang III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019, dată la care H.C.L. nr. 35/24.11.1994, H.C.L. nr. 27/31.01.1995 și H.C.L. nr. 6/25.01.2001 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 209
Din 20.12.2018

Toatal consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 1
„abțineri” – 0

 

ANEXA
LA H.C.L. NR. 209/20.12.2018

ZONAREA ȘI LISTA STRĂZILOR AFERENTE, ÎN CADRUL INTRAVILANULUI ORAȘULUI BUHUȘI
LOCALITATE DE RANG III

ZONA A:
 NICOLAE BĂLCESCU
 BD. REPUBLICII (până la intersecția cu străzile Primăverii și Aurel Vlaicu)

ZONA B:
 BD. REPUBLICII(de la intersecția cu străzile Primăverii și Aurel Vlaicu până la intersecția cu stradaLibertății – variant Republicii)
 1 MAI
 8 MARTIE
 ALEEA SCOLII
 ALEXANDRU CEL BUN
 AVÎNTULUI
 BUCEGI
 CEAHLĂU
 DR. CAROL DAVILA
 DRAGOS VODĂ
 ION BORCEA(până la intersecția cu strada Dimitrie Cantemir)
 LIBERTĂȚII (de la intersecția cu strada 1 Mai până la intersecția cu strada Chebac și varianta Bd. Republicii);
 MIHAI VITEAZUL
 MIHAIL EMINESCU
 PRIMĂVERII
 SPIRU HARET
 STEFAN CEL MARE
 TEIULUI
 TINERETULUI(până la intersecția cu strada Văioagă)
 VASILE ALECSANDRI

ZONA C:
 9 MAI
 ALEXANDRU IOAN CUZA
 AUREL VLAICU
 BODESTI
 BRADULUI
 DIMITRIE CANTEMIR
 CARPAȚI
 CASA DE APĂ
 CHEBAC
 DIMITRIE CANTEMIR
 FLORILOR
 GEORGE COȘBUC
 GHEORGHE DOJA
 ION BORCEA (de la intersecția cu strada Dimitrie Cantemir până la intersecția cu strada Libertății)
 ION CREANGĂ
 ION IONESCU DE LA BRAD
 ION VODĂ CEL CUMPLIT
 LIBERTĂȚII (de la intersecția cu strada 1 Mai până la hotar comuna Costișa)
 LIBERTĂȚII (de la intersecția cu varianta Bd. Republicii și str. Chebac, până la hotar comuna Racova)
 MIRCEA VOEVOD
 ORBIC
 PIONIERILOR
 SIRETULUI
 TINERETULUI (de la intersecția cu stradaVăioagă până la hotar comuna Racova)
 TROTUȘ
 TUDOR VLADIMIRESCU
 UZINEI
 VĂIOAGĂ
 VASILE LUPU

ZONA D:
 MARGINEA
 BISTRITA
 CÎMPULUI
 CIOLPANI
 DECEBAL
 DRUM TUDORENI
 GĂZARIEI
 MOCANI
 RUNC
 STADION
 TRAIAN

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV.IMP. ȘI TAXE,
VasileZaharia Gabriela Carmen Pahoncea Cristina Maxim

print