1 martie 2024

HCL 210 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei. a statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul nr. 37778/05.12.2018 înaintat de Șeful SPCLEP;
– Referatul nr. 37075/29.11.2018 al doamnei Șarban Lăcrămioara-Angela – Șef SPCLEP Buhuși;
– Expunerea de motive nr. 37779/05.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Art. 1 alin. (1), art. 9 alin. (3) din OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local al orașului Buhuși nr. 158/27.09.2018 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local Buhuşi;
– Avizul nr. 41727 conexat cu nr.37385, nr.36999 și nr. 33708/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la instituția noastră cu nr. 27100/03.09.2018.
– HG nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările și completările ulterioare;
– OUG nr. 97/2005 rivind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.39330/20.12.2018 și raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– în baza art. 36 alin.2, lit.a, lit. d, alin.6, lit. a, pct.12, art. 45, art. 48 alin.2 şi art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși, conform anexei nr. 3– parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr.156/19.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși.
Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va fi comunicată Șefului SPCLEP Buhuși, Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Primarului oraşului Buhuşi și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 210
Din 20.12.2018

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate