23 iunie 2024

HCL 211 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul final al examenului de promovare nr. 34398/07.11.2018;
– Raportul nr. 37808/06.12.2018 al Comp. Resurse Umane;
– Expunerea de motive nr. 37809/06.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Hotărârea nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– Legea nr.53/2003 Codul muncii – republicat, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr.39330/20.12.2018 și raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– în temeiul art.36 alin.(2) lit. a, alin.3,lit. b, alin.9, art.45 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcții ale serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste posturi, în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:
Serviciul Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor:
– Transformarea postului de muncitor treaptă profesională II, în muncitor treaptă profesională I
Administrația piețe și târguri:
– Transformarea postului de muncitor treaptă profesională III, în muncitor treaptă profesională II
Casa de Cultură și Cinematograful „VICTORIA”
– Transformarea postului de muncitor treaptă profesională II, în muncitor treaptă profesională I
Compartiment A.D.P.P. Construcții
– Transformarea postului de muncitor treaptă profesională II, în muncitor treaptă profesională I
Centrul de Îngrijire și Recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilități – Complexul de Servicii Comunitare:
– Transformarea postului de psiholog, în psiholog practicant

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Art.3. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 211
Din 20.12.2018

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print