29 September 2023

HCL 212 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor- Lot.1, Lot.4, Lot.5, Lot.6, Lot.7, Lot.8, Lot.9, Lot.10, Lot.13 și a căilor de acces, situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36 (Platforma industrială Buhuși)

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr.37695/05.12.2018 al Serviciului Urbanism ;
– Expunerea de motive nr.37699 /05.12.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr. 117/28.06.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Buhuși, județul Bacău;
– Prevederile H.C.L nr. 71/26.04.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Buhuși, județul Bacău;
– Prevederile H.C.L nr. 154/27.09.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Buhuși, județul Bacău, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2018;
– Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.10, alin.2 din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată și completată;
– Prevederile art.552, art.553, art.557, alin.2, art.864 din Noul Cod Civil;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 39328/20.12.2018, raportul comisiei de urbanism nr.39329/20.12.2018, raportul comisiei economice nr.39330/ 20.12.2018, raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
– În baza dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. b, c, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor- Lot.1, Lot.4, Lot.5, Lot.6, Lot.7, Lot.8, Lot.9, Lot.10, Lot.13 și a căilor de acces, situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36 (Platforma industrială Buhuși)–conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PRISTAVU MIHAI CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 212
Din 20.12.2018

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print