23 iunie 2024

HCL 216 / 20.12.2018

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului

 public al orașului Buhuși, județul Bacău

 

 

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • Raportul 39159/18.12.2018 al Compartimentelor de specialitate;
  • Expunerea de motive nr.39180/18.12.2018 a Primarului UAT Orașul Buhuşi;
  • prevederile art.3(4) și art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • C.L. nr. 117/28.06.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Buhuși, județul Bacău;
  • prevederile H.G. nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, Anexa nr. 4 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buhuşi, modificată și completată prin H.G.R. nr.1476/2008;
  • Hotărârea Guvernului nr.1476/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, modificată și completată;
  • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării cu modificările și completările ulterioare;
  • Raportul comisiei agricole nr. 39328/20.12.2018, raportul comisiei de urbanism nr.39329/20.12.2018, raportul comisiei economice nr.39330/20.12.2018, raportul comisiei juridice nr. 39331/20.12.2018, favorabile;
  • în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea  inventarului domeniului public al Orașului Buhuși, județul Bacău necesar pentru actualizarea cărților funciare aferente străzilor Aurel Vlaicu, Alexandru cel Bun, Bradului, Câmpului, Carpați, Casa de Apă, Chebac, Fundătura Dimitrie Cantemir, Găzăriei, Gheorghe Doja, Ion Borcea , Ion Creangă, Marginea, Nicolae Bălcescu, Primăverii, Siretului II, Spiru Haret, Ștefan cel Mare, Teiului, Trotus, Tudoreni, Vasile Lupu prin introducerea pozițiilor 169-190, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de Specialitate, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

      PRISTAVU MIHAI                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                

                                                                                                  SECRETARUL ORAȘULUI,                                                                                                 

                                                                                                     Cons. Jur. OANA MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 216                                                          

Din 20.12.2018

 

Total consilieri în funcție –          19
Prezenți –          19
Voturi pentru  –          19
Voturi împotrivă  –            0
„Abțineri –            0
print