12 iunie 2024

HCL 3 / 16.01.2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 3 / 16 Ianuarie 2019

privind acoperirea definitivă a deficitului rezultat la secţiunea dezvoltare a anului 2018, din excedentul anilor precedenţi al bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.  822/09.01.2019  al  Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
–        Expunerea de motive  nr. 823 /09.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr.500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        art.5.13.3, alin.b) din OMFP nr.3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată şi completată;
–        Raportul comisiei economice nr. 1569/16.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 1570/16.01.2019, favorabile;
–        Prevederile art. art.9, art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, d, e, alin.9,  art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului rezultat la secţiunea dezvoltare a anului 2018, din excedentul anilor precedenţi al bugetului local, cu suma de lei 1.706.985,52 lei.
Art.2. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Generale a Finanţelor Bacău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print