12 iunie 2024

HCL 5 / 16.01.2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 5 / 16 Ianuarie 2019

privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cod SMIS 121239

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr.1007/10.01.2019 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 1011/10.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
        Axa Prioritara 10 Creşterea gradului de participare la nivelul  educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din POR 2014-2020;
        H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
        Art.15, alin.1, lit.a,d, alin.2 din H.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
        DALI elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L, proiect nr.3 din ianuarie 2018;
        Scrisoarea pentru demararea etapei contractuale nr.243/OI/08.01.2019 emisă de Oraganismul Intermediar ADR NORD EST;
        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        prevederile Legii nr.195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
        Raportul comisiei agricole nr. 1567/16.01.2019, raportul comisiei de urbanism nr.  1568/16.01.2019, raportul comisiei economice nr. 1569/16.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 1570/16.01.2019, favorabile;
        în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cod SMIS 121239 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, propritatea de investiții 10.1, operațiunea b, nr. apelului de proiecte POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cod SMIS 121239, în cuantum de 5.710.368,76 lei (inclusiv TVA) formată din
–        valoarea eligibilă a proiectului : 5.710.368,76 lei inclusiv TVA
–        valoarea neeligibilă a proiectului: 0 lei inclusiv TVA.
Art.3. Se aprobă:
– contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
– contribuția de 2,00% în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 114.207,38 lei inclusiv TVA,
reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cod SMIS 121239.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși – Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, cod SMIS 121239, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. Se împuternicește domnul Vasile Zaharia să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Orașul Buhuși.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print