1 martie 2024

HCL 6 / 16.01.2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 6 / 16 Ianuarie 2019

pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 17/07.02.2018 privind  implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sociale a orașului Buhuși prin dotarea Complexului de Servicii Comunitare”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
        Raportul  nr.1148/11.01.2019 al Compartimentului de specialitate;
        Expunerea de motive nr. 1149/11.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
        HCL nr. 17/07.02.2018 privind implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sociale a orașului Buhuși prin dotarea Complexului de Servicii Comunitare”;
        Solicitarea de informații suplimentare nr. 346/11.01.2019 a AFIR – CRFIR 1NE Iași;
        PNDR 2014-2020 axa 4 LEADER, GAL ULMUS MONTANA submăsura M6/6B Investiții în infrastructura socială;
        Contractul de finanțare nr. C1920072S213410400394/23.05.2018,
        Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.  500  din  2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
        Raportul comisiei agricole nr. 1567/16.01.2019, raportul comisiei de urbanism nr.  1568/16.01.2019, raportul comisiei economice nr. 1569/16.01.2019, raportul comisiei juridice nr. 1570/16.01.2019, favorabile;
        În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.13, art.45, art.115 alin.1, lit. b, art.125 şi art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată
HOTĂRĂȘTE:

Art. I.  Se aprobă modificarea art. 2 din  HCL nr. 17/07.02.2018 privind  implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sociale a orașului Buhuși prin dotarea Complexului de Servicii Comunitare”, care va avea următorul conținut:
<>
Art. II. Celelalte prevederil ale HCL nr. 17/07.02.2018 rămân neschimbate.
Art. III. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRISTAVU MIHAI
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

print