29 September 2023

HCL nr. 101/27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată (amenzi și alte sancțiuni)
pentru contribuabili – persoane fizice, decedate în cursul anului 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
 raportul nr. 19182/20.06.2019 al compartimentului de specialitate;
 expunerea de motive nr. 19183/20.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 16276/27.05.2019 a d-lui Asuzanei C. Constantin, domiciliat în orașul Buhuși, str. Tudor Vladimirescu, bl. 54, sc. A, ap. 32, județul Bacău, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 442984 din 21.05.2019 – ASUZANEI CONSTANTIN;
 Cererea nr. 18120/11.06.2019 a d-nei Teodorescu Alexandra, domiciliată în orașul Buhuși, str. Dimitrie Cantemir, nr. 3, la care a anexat Extras din Registrul Stării Civile nr. 53/27.02.2019 – SOLOMON MARIA;
 Certificat de deces seria D10, nr. 442938 din 05.04.2019 – BANU ION;
 Certificat de deces seria D10, nr. 442949 din 19.04.2019 – ALUNICĂ IOAN;
 prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
 Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
 În baza art. 9, art. 10, art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. a şi c, alin. 9, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi și alte sancțiuni) în valoare totală de 14026 lei, existente în sold la data de 20.06.2019 pentru un număr de 4 contribuabili – persoane fizice, decedați în cursul anului 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 101
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf 101
    File size: 135 KB