23 iunie 2024

HCL nr. 103/27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartiției imobilului ANL din orașului Buhuși – strada Ion Vodă cel Cumplit, numărul , scara B, etaj I, apartamentul 5, pentru domnul Dămian Gheorghe, confom prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
– Procesul – Verbal nr. 19007/19.06.2019 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri;
– Raportul nr. 19186/20.06.2019 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr. 19187/20.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G.nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată;
– Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;
– H.C.L. nr. 175/30.10.2018 privind actualizarea calculului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Buhuși, confom prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi modificată
– prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 lit.e, art.45, art.48, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea locuinței ANL situată în orașul Buhuși, strada Ion Vodă cel Cumplit, numărul 9, scara C, etaj I, apartament 5, pentru domnul Dămian Gheorghe.
Locuința este compusă din 2 (două) camere în suprafaţă de 40,15 mp (dormitor 13,18 mp, living 26,97 mp), dependinţe în suprafaţă de 20,48 mp (bucătărie 9,62 mp, hol 1,82 mp, cămară 1,12 mp, hol 2,63 mp, baie 5,29 mp), terasă (balcon 12,29 mp) și boxa subsol nr. 17 – 11,16 mp.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, Comisia Socială de Analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe stabilită prin H.C.L. nr.71/2016, Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 103
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print