23 iunie 2024

HCL nr. 104/27.06.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții
”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
– Raportul comun nr. 17799 / 10.06.2019 al Viceprimarului oraşului Buhuşi şi Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 17801 / 10.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
– Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. PRO HIDRO IN STAL SRL BACĂU nr. 11/2018, înregistrat la Primăria orașului Buhuși sub nr.17266 din 05.06.2019;
– Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea – cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei de agricultură nr. 19792/27.06.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 19793/27.06.2019, raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
– în baza dispoziţiilor art.9, art.10, art. 36 alin.2, lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5, lit. c, alin.6 lit. a, pct.13, art.45, art.48, alin.2, art. 115 alin, lit. b, art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiului de fezabilitate, elaborat de SC Pro Hidro Instal SRL Bacău, pentru obiectivul de investiţii ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”.
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi de către Serviciul Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI
Hotărârea nr. 104
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf 104
    Dimensiune fișier: 902 Ko