30 September 2023

HCL nr. 105/27.06.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind includerea unui mijloc fix în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei “Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii “Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, darea acestuia în administrare şi exploatare către SC CRAB SA

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
– raportul nr.18702/18.06.2019, întocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, din cadrul Primăriei oraşului Buhuşi;
– expunerea de motive nr.18703/18.06.2019, iniţiată de Primarul oraşului Buhuşi;
– adresa S.C. Compania Regionala de Apă Bacău nr.1468 din 31.05.2019, înregistrată sub nr. 17280 din 04.06.2019, prin care se solicită includerea în domeniul public al oraşului Buhuşi şi darea în administrare către S.C. CRAB SA a bunului rezultat în urma implementării proiectului de investiţii ” Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău “;
– prevederile Ordinului nr.285/300/2016 din 01.03.2016 pentru aprobarea metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu;
– prevederile Contractului de Finanţare nr. 122203/23.08.2011 privind “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
– prevederile Contractului de Finanţare nr. 15/27.12.2016 privind ” Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău “;
– prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
– Prevederile art.552, art.554 şi art. 858 Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei de agricultură nr. 19792/27.06.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 19793/27.06.2019, raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
– prevederile art.36 alin. (2), lit.c), art.45 alin. (l),l art.48, alin. 2, art.115, alin.1, lit.b şi art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă includerea unui mijloc fix în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei “Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii “Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă darea în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unui mijloc fix rezultat în urma implementării investiţiei “Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii “Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă mandatarea ADIB să semneze în numele UAT orașul Buhuși actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.566/2006/29.11.2010, pentru completarea Anexei IV – ” Lista bunurilor proprietate publică și privată aferentă serviciilor și care sunt transmise spre folosinţă, operatorului pe durata contractului ”, cu un mijloc fix rezultat în urma implementării investiţiei “Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii “Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 105
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf 105
    File size: 252 KB