12 iunie 2024

HCL nr. 106/27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în Buhuși, str. Libertății, nr. 36 – proprietate privată – care să deservească transportul public de persoane

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
– H.C.L. 39/14.03.2019 privind înființarea unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, str. Libertății, nr.36;
– Raportul nr. 18551/ 14.06.2019 al Compartimentului Control Comercial şi Transport Public Local;
– Expunerea de motive nr. 18887/18.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
– H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificată şi completată;
– O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor – republicată şi modificată;
– Ordinul 980/30.11.2011 pentru aprobarea normelor privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea transporturilor rutiere stabilite prin Ordonanța nr. 27/2011;
– Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Raportul comisiei de agricultură nr. 19792/27.06.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 19793/27.06.2019, raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
– În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, litera a,b, d, alin.3 lit.b, alin.4 lit.a, pct.14, art. 45, art.48 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate de transport judeţean şi interjudeţean, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în str. Libertății, nr. 36 – proprietate privată care să deservească transportul public de persoane.
Art. 2 Regulamentul prevăzut la art. 1 este prezentat în anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanţii Compartimentului Control Comercial şi Transport Public Local din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi, cu sprijinul organelor de Poliţie Locale oraş Buhuşi și Poliţiei oraşului Buhuşi.
Art. 4 În exercitarea atribuţiilor de control, Compartimentul Control Comercial şi Transport Public Local va putea solicita ajutorul Poliţiei Locale și Poliţiei oraşului Buhuşi, care sunt obligate să-şi dea concursul.
Art. 5 Pe toată durata activităţii, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi şi autovehiculele utilizate pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentului regulament de către Primarul oraşului Buhuşi, Compartimentul Control Comercial şi Transport Public Local, Poliţia oraşului Buhuşi, Poliţia Locală Buhuşi, Autoritatea Rutieră Română, Regia Autonomă „ Registrul Auto Român” reprezentanţa Bacău şi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 6 La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2008 se abrogă.
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 8 Prin grija secretarului oraşului prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Poliţiei Locale, Poliției oraşului Buhuşi, Compartimentului Control Comercial şi Transport Public Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul instituției şi va fi publicată prin afişare pe site-ul Primăriei oraşului Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 106
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • doc 106
    Dimensiune fișier: 1 Mo