21 iunie 2024

HCL nr. 107/27.06.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 56 din 23.04.2019 „privind respingerea solicitării S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007”

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
– plângerea prealabilă formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, nr. 43/31.05.2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 16913/31.05.2019, împotriva H.C.L. nr. 56/23.04.2019;
– H.C.L. nr. 56/23.04.2019 privind respingerea solicitării S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007;
– sentința civilă nr. 1012/2018 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 1391/110/2018;
– raportul comisiei de tarife nr. 11687/10.04.2019 privind analiza fișelor de fundamentare a tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare înaintate de operatorul de salubritate S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.;
– referatul nr. 16354/27.05.2019 al d-nei. Pahoncea Gabriela Carmen – director executiv;
– raportul de inspecție al Garzii de mediu – Comisariatul județean Bacău nr. 152/11.06.2019, înregistrat la instituția noastră sub nr. 18043/11.06.2019;
– adresa nr. 30/03.04.2019 a SC GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 10912/04.04.2019;
– prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;
– prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice;
– prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
– Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 195/2006 – Legea -cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei de agricultură nr. 19792/27.06.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 19793/27.06.2019, raportul comisiei economice nr. 19794/27.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 19795/27.06.2019 – favorabile;
– în temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2 lit. b,d, alin. 4, lit. f, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45, art.48 alin. 2 și art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă plângerea prealabilă formulată de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. pentru revocarea H.C.L. nr. 56/23.04.2019 „privind respingerea solicitării S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007”.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 56/23.04.2019.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi afișată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 107
Din 27.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 16
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 0

print