21 iunie 2024

HCL nr. 110/31.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat între UNICEF în România, în calitate de “Promotor de Proiect”, și Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși, în calitate de “Partener de Proiect”,
în vederea implementării proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului viciosc al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili” (titlu vechi “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate – model 2.0”)

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară edin data de 31.07.2019;
Având în vedere:
– Planul de acţiune pentru implementarea Parteneriatului dintre Guvernul României şi UNICEF pentru perioada 2018-2022;
– Raportul nr. 21837/15.07.2019 al Direcției de Asistență Socială;
– Referatul de aprobare nr. 22624/22.07.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările uterioare;
– Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată;
– Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările uterioare;
– Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021;
– Avizul comisiei economice nr. 23406/31.07.2019 și avizul comisiei juridice nr. 23407/31.07.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între UNICEF în România, în calitate de “Promotor de Proiect”, și Orașul Buhuși, prin Consiliul Local Buhuși, în calitate de “Partener de Proiect”, în vederea implementării proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului viciosc al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili” (titlu vechi “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate – model 2.0”), conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul Orașului Buhuși să semneze acordul de parteneriat, anexele acestuia și toate documentele aferente proiectului.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Reprezentanței UNICEF în România, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 110
Din 31.07.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate