22 mai 2024

HCL nr. 112/31.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BUHUŞI

HOTĂRÂRE
privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 22034 din 16.07.2019 al Comp. Resurse Umane;
– Referat de aprobare nr. 22039/16.07.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile art. 406, art.407 si art.409 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul comisiei economice nr. 23406/31.07.2019 și avizul comisiei juridice nr. 23407/31.07.2019 – favorabile;
– În temeiul art.129 alin.2 lit.a,alin.3 lit.c,alin 14, art.139 alin.1 și art.140 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Art.3. Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 112
Din 31.07.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print