23 iunie 2024

HCL nr. 113/31.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 22797/24.07.2019 al Compartimentului Protecția Mediului;
– Referatul de aprobar nr. 22798/24.07.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;
– Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– HCL nr. 5/28.01.2008 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de salubrizare precum şi a Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare in oraşul Buhuşi, modificată și completată prin HCL nr. 22/27.03.2008;
– HCL nr. 100/30.08.2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile specifice de salubrizare din orașul Buhuși, modificată și completată prin HCL nr. 144/31.10.2016;
– Adresa nr. 51/15.07.2019 a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată sub nr. 21932/15.07.2019;
– Avizul comisiei agricole nr. 23405/31.07.2019, avizul comisiei economice nr. 23406/31.07.2019 și avizul comisiei juridice nr. 23407/31.07.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, aprobat prin HCL nr. 5/28.01.2008, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă completarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 5/28.01.2008, și a caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, aprobate prin HCL nr. 100/30.08.2016, cu indicatorii de performanță și penalitățile pentru nerealizarea lor, precum și cu sancțiunile și contravențiile specifice serviciului, coform anexelor nr. 1 și nr. 2 la Regulamentul serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi modificată ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 113
Din 31.07.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 14
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 1

print

Fișiere atașate