12 iunie 2024

HCL nr. 114/31.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 22799/24.07.2019 al Viceprimarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobar nr. 22800/24.07.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile contractului de delegare a serviciului de salubrizare nr. 5367/12.02.2007 încheiat între Consiliul Local Buhuși și operatorul SC GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, modificat și completat prin actele adiționale nr. 1-9;
– HCL nr. 107/27.06.2019 privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 56 din 23.04.2019 „privind respingerea solicitării S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007”;
– Prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;
– Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Avizul comisiei agricole nr. 23405/31.07.2019, avizul comisiei economice nr. 23406/31.07.2019 și avizul comisiei juridice nr. 23407/31.07.2019-favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007, modificat și completat, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tarifele pentru activitatea de colectare separată, transport separat și depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrii și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fară a aduce atingere fluxului de deșeuri, conform Anexei la Actul adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat.
Art.3. Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 157/27.09.2018 privind aprobarea actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare parțială a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 -modificat și completat, precum și orice alte prevederi contrare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată SC GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 114
Din 31.07.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 14
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 1

print

Fișiere atașate