24 octombrie 2021

HCL nr. 115/31.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși
pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/03.07.2019 a Clubului Sportiv ,,Handbal Club” Buhuși;
– Nota de fundamentare nr. 270/23.07.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 22866/24.07.2018;
– Referatul de aprobare nr. 22988/25.07.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– Adresa nr. 271/23.07.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 22867/20.08.2018;
– H.C.L. nr. 53/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții autofinanțate pe anul 2019 şi estimat pe anii 2020-2022 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși”;
– H.C.L. nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
– H.C.L. nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv „Handbal Club” Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Avizul comisiei economice nr. 23406/31.07.2019 și avizul comisiei juridice nr. 23407/31.07.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. e) și lit. f) și ale art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 115
Din 31.07.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

Print

Fișiere atașate