12 iunie 2024

HCL nr. 119/19.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind respingerea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 39/14.03.2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.08.2019;
Având în vedere:
– HCL nr. 39/14.03.2019 privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier de către S.C. ALEXDOMAT S.R.L.;
– Plângerea prealabilă formulată de SC Normans Impex SRL, înregistrată la instituția noastră cu nr. 21911/15.07.2019;
– Raportul nr. 24414/09.08.2019 al Comp. Juridic și Contencios Administrativ;
– Referatul de aprobare nr. 24708 /13.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 1 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) și alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei de agricultură nr. 24995/19.08.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 24996/19.08.2019, raportul comisiei economice nr. 24997/19.08.2019 și raportul comisiei juridice nr. 24998/19.08.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge plângerea prealabilă, formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 39/14.03.2019 “privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier de către S.C. ALEXDOMAT S.R.L.”.
Art.2. Primarul Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile de specialitate din cadrul instituției.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată SC Normans Impex SRL, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 119
Din 19.08.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 15
Voturi „pentru” – 12
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 3

print