21 mai 2024

HCL nr. 129/29.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 25135 /19.08.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– Referatul de aprobare nr. 25136 /19.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022;
– Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Avizul comisiei economice nr. 26176/29.08.2019 și avizul comisiei juridice nr. 26177/29.08.2019 – favorabile;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Orașului Buhuși, din buget local, sursele A și C, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 129
Din 29.08.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 12
Voturi „împotrivă” – 6
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate