21 iunie 2024

HCL nr. 130/29.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI,
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Buhuși în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși,
pentru anul școlar 2019 -2020

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Adresele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Buhuși;
– Referatul nr. 25507/21.08.2019 al Secretarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 25508/21.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Ordinul ministrului educației naționale nr. 3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
– HCL nr. 50/25.06.2016 privind constituirea Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
– HCL nr. 9/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019- 2020 din orașul Buhuși;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 26174/29.08.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 26175/29.08.2019, avizul comisiei economice nr. 26176/29.08.2019 și avizul comisiei juridice nr. 26177/29.08.2019 – favorabile;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul școlar 2019 – 2020, se desemnează reprezentanții Consiliului Local Buhuși în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Buhuși, după cum urmează:

1 . Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi :
– CONSTANDIȘ ANA-CRISTINA – consilier local din partea PSD;
– VRÂNCIANU MIHĂIȚĂ– consilier local din partea PNL.

2. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”Buhuşi:
– SCRIITORU OVIDIU – consilier local din partea PSD;
– CREȚULESCU VASILE – consilier local din partea PSD;
– DIACONU FLORIN – consilier local din partea PNL.

3. Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi:
– SPĂTARU ION – consilier local din partea PNL;
– GĂUCAN VASILE – consilier local din partea PSD.

4. Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi:
– BUCULEI VASILE-DANIEL – consilier local din partea PSD;
– CUCU CONSTANTIN – consilier local din partea PNL.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată unităţilor preuniversitare de învăţământ, persoanelor nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 130
Din 29.08.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print