30 September 2023

HCL nr. 132/29.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/20.08.2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 284/22.08.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 25691/23.08.2019;
– Adresa nr. 285/22.08.2019 înaintată de Clubul Sportiv Orășenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 25692/23.08.2019;
– Referatul de aprobare nr. 25695/23.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 53/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și subvenții – al Clubului Sportiv “Handbal Club” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022;
– HCL nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
– HCL nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 1, alin. 2, lit. a, art. 57, alin. 2, art. 69, art. 73, art. 76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– ORDIN Nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Avizul comisiei economice nr. 26176/29.08.2019 și avizul comisiei juridice nr. 26177/29.08.2019 – favorabile;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul II 2019 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Clubul Sportiv Orășenesc Buhuşi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 132
Din 29.08.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate