1 martie 2024

HCL nr. 135/29.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind amplasarea ,,Bâlciului anual” în perioada 09-15 septembrie 2019, în incinta Târgului Săptămânal, situat în Buhuși, str. Libertății, nr. 36, precum şi stabilirea tarifelor ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren în acest scop

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– raportul nr. 25678 / 22.08.2019 al viceprimarului oraşului Buhuşi și al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– referatul de aprobare nr. 25679 / 22.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;
– H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;
– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
– O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. nr. 333/2003- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
– Legea nr.195/2006 – legea cadru privind descentralizarea, modificată și completată;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 26174/29.08.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 26175/29.08.2019, avizul comisiei economice nr. 26176/29.08.2019 și avizul comisiei juridice nr. 26177/29.08.2019 – favorabile;
– prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit. c, alin. 7 lit. s, alin. 14, art. 139 alin. 3 și ale art. 140 alin. 1 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă amplasarea ,,Bâlciului anual” în perioada 09-15 septembrie 2019, în incinta Târgului Săptămânal, situat în Buhuși, str. Libertății, nr. 36.
Art.2. Se aprobă tarifele ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren, de la data instalării, după cum urmează:
a) tarif pentru închiriat taraba primăriei – 30 lei/zi
b) pentru suprafeţele până la 50 m2 – suma de 10 lei/zi/m2;
c) pentru suprafeţele de teren mai mari de 51 de m2 – suma de 6 lei/zi/m2.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi va stabili modul de încasare a sumelor datorate de către beneficiarii suprafeţelor de teren.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Viceprimarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi afişată la sediul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 135
Din 29.08.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 16
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 0

print